BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Döne TÜTÜNCÜ
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN LİTERATÜRDEKİ YERİ VE SAĞLIK ALANINDAKİ KULLANIMI
 
Sanayi devrimi sonrası artan rekabet ortamı ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yenilikçi ve yaratıcı ürünler hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Şu an günümüzde nesnelerin internetinin alt uygulaması olarak bilinen giyilebilir teknolojiler askeri, sanayi, sağlık, acil durum yönetimi ve eğlence gibi birçok alanda hayatı kolaylaştıran uygulama imkânları sunmaktadır. Bu çalışmada sağlık sektöründe son zamanlarda kullanımı ve önemi artan giyilebilir teknolojiler konusu araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, tarihi gelişimi yeni olmayan ancak günümüzdeki anlamıyla özellikle 2010 yılından sonra daha fazla gelişme gösteren giyilebilir teknolojilerin literatürdeki yerini ve sağlık alanındaki uygulamalarını ortaya koymaktır. Giyilebilir teknolojilerle ilgili ülkemizde ve yurt dışında 2009—2019 yılları arasında yapılan makale ve tezlerle ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bu literatür taramasında konu ile ilgili olarak 59 yayın incelenmiştir. Bu 59 yayının 54 tanesi makale (15 tanesi Türkçe, 39 tanesi İngilizce), 5 tanesi yüksek lisans tezidir. Bu inceleme sonucunda ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların yurt dışında yapılan çalışmalara nazaran daha az olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmaların genellikle giyilebilir teknolojilerin ne olduğu, tarihsel gelişimi gibi tanımlayıcı özellikleri ele alınırken, yurt dışında yapılan çalışmalarda genellikle önerilen giyilebilir cihazlar hasta üzerinde denenerek cihazın olumlu, olumsuz yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Literatürde giyilebilir teknolojilerin genellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar üzerinde uygulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca yatan hasta takibinde de yaygın olarak kullanılan bir uygulama olduğu görülmüştür. Giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında en çok hasta izleme amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında verimliliği arttırma, maliyeti düşürme, iş birliğini sağlama, yaşam kalitesini arttırma, kolay erişilebilirliği sağlama ve sağlıklı yaşam olanakları sunma gibi birçok avantajı bulunmakla beraber güvenlik ve gizlilik gibi dezavantajları da bünyesinde barındırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir Teknolojiler, Nesnelerin İnterneti, Kablosuz Teknolojiler 


Keywords: