BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet AKSARAYLI, İstem KÖYMEN KESER
KÜMELEME ANALİZİ İLE ÖLÜM NEDENLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE İLLERİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMASI
 
Teknolojinin de gelişimiyle tüm alanlarda olduğu gibi özellikle sağlık alanında daha geniş kapsamlı veri toplanabilmesi ve bunu paralel olarak gelişen istatistiksel yöntemler istatistik bilimini sağlık verilerini çok daha rahat yorumlayabilecek duruma getirmiştir. Sağlık alanında yoğun bir şekilde kullanılan istatistiksel yöntemlerden biri de kümeleme analizidir. Kümeleme analizi bireyleri veya nesneleri benzerliklerine göre kümelere ayırmak için kullanılan çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemidir. Temel amacı birey veya nesneleri ilgili değişkenleri baz alarak kendi içinde benzer kümeler oluşturmaktır. Elde edilen kümeler sayesinde, büyük ve karmaşık olan veri topluluğundan uzaklaşarak veriler daha rahat yorumlanabilir ve analiz edilebilir hale gelir. Hastalıkları, tedavi yöntemlerini sınıflandırmada veya coğrafi, ekonomik ve sosyal koşulların sağlığa etkisini araştırmada bu yönteme sıklıkla başvurulmaktadır. Hastalıklar dolayısıyla ölüm nedenleri belli bir bölgede veya belli bir zaman diliminde yığılma gösterebilir. Bu amaçla çalışmada öncelikle coğrafi konumların ölüm nedenlerine etkisi araştırılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu, illere göre ölüm nedenlerini dolaşım sistemi ve hastalıkları, iyi huylu ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler şeklinde altı temel grupta ele almıştır. Çalışmada 2009-2018 yılları arasındaki illere göre ölüm nedenleri ve göç verileri kullanılmıştır. İllerin göç verileri ile birlikte ölüm nedenleri açısından kümeleme analizleri yapılmış ve coğrafi konumun ve göç durumunun etkisi araştırılmıştır. Çalışmada yalnızca coğrafi konum açısından değil aynı zamanda yoğun nüfus ve sanayileşmenin olduğu düzenli göç alan iller ile göç verip kendi yapısını koruyan iller arasında ölüm nedenleri açısından farklılaşmalar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ölüm Nedenleri, Kümeleme Analizi, Coğrafi Konum, Göç, Türkiye 


Keywords: