BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buket KUŞ, İbrahim MUTLU
ORTOPEDİK CERRAHİ TEDAVİ AMELİYATI OLAN HASTALARIN VERİLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada bir kamu hastanesi ortopedi kliniğine Ocak 2014 ile Ekim 2019 yılları arasında çeşitli şikayetler ile başvuran hastaların verileri incelenmiştir. Veriler kamu hastanesinde var olan hastane bilgi yönetim sistemi adlı yazılımdan çekilmiştir. Veriler total kalça protezi ve total diz protezi uygulanmış hasta verilerine indirgenerek ve hastaların demografik özellikleri, tanıya bağlı uygulanan implant tipleri, yerli yada ithal protez implantasyonundan sonra revizyon süreleri, tanılara göre yerli/ithal protez kullanım oranları, protezlerin manyetik rezonans cihazına uyumluluk bilgileri belirlenmiştir. Buna göre son 5 yıl içerisinde 3865 hastanın cerrahi operasyon geçirdiği bunlardan 1460 hastanın kalça ve diz protezi ameliyatı olduğu görülmüştür. En sık yapılan cerrahinin %80,65 ‘lik oranla total diz protezi olduğu görülmüştür. Cinsiyetlere göre bakıldığında her iki ameliyat içinde kadın hasta sayısının erkek hasta sayısından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kalça protezi ameliyatları için ithal protez kullanım oranı %34,87 iken diz protezi ameliyatlarında bu oran %62,82 olduğu görülmüştür. Yerli protez kullanımından sonraki revizyon ameliyatı oranı %32,83 iken ithal protezde bu oranın %11,46 olduğu görülmüştür. Manyetik rezonans cihazına uyumluluk oranlarının ise %100 olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Toplum sağlığı açısından 40 ile 65 yaş grubundaki kadın hastaların risk grubunda olduğu, sağlık harcamaların düşürülmesi için bu yaş grubundaki kadınların önleyici tedaviler hususunda desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Revizyon ameliyatları sebebleri ise tespit edilememiştir. 2014 yılından sonra ameliyat olan hastaların manyetik rezonans görüntüleme incelemesi yaptırmasının güvenli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Total Kalça Protezi , Total Diz Protezi , Manyetik Rezonans Cihazına Uyumluluk 


Keywords: