BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sertaç YAKAL, Aysun ERTUNA, Bernard TAHİRBEGOLLİ
ÜNİVERSİTE HASTANESİ SPOR HEKİMLİĞİNE BAŞVURAN SPOR YARALANMALI HASTALARIN TEŞHİS VE TEDAVİ MALİYETLERİNİN ANALİZİ
 
ÖZ: Amaç: Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı polikliniğine başvuran, tedavi ve takipleri aynı hekim tarafından yapılan hastaların teşhis ve tedavi maliyetlerini incelemeyi amaçladık. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evreni Spor Hekimliği polikliniğine 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında ilk kez başvuran, muayene, tetkik ve tedavileri aynı hekim tarafından yapılan hastaların tamamı oluşturmaktadır. Çalışmada toplam 310 bireyin poliklinik başvurusu değerlendirildi. Bulgular: Muayene edilen 310 kişiden 159’u sedanter iken 151 kişi sporcu idi. Başvuranların yaş medyanı 33 (21-45) idi. En çok başvuruya neden olan vücut bölgesi diz (%37,4) , ikinci en sık vücut bölgesi ise beldi (18,1) . Hastaların median (IQR) kontrol sayısı 2 (1-2) idi. Kişi başına düşen maliyet 45,5 dolar idi. Maliyeti en yüksek olan vücut bölgesi kişi başına 54 dolar ile dirsek bölgesi olduğu görüldü. ICD-10 sınıflamasına göre bakıldığında maliyeti en yüksek olan kişi başına 69 dolar ile M77.1 tanı olduğu görüldü. Sporcu ve sedanter hasta grupları ve erkek-kadın hasta grupları arasında maliyet açısından istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda spor hekimliği polikliniğine başvuran bireyler arasında en çok başvuruya neden olan vücut bölgesi diz, maliyeti en yüksek vücut bölgesi ise dirsek olarak tespit edilmiştir. Spor hekimliği polikliniğine başvuran bireylerin spor yaralanmaları ve bu spor yaralanmalarının maliyet analizlerine yönelik daha büyük örneklem grubunda daha detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Spor hekimliği poliklinik, Spor yaralanmaları, Maliyet 


Keywords: